20. Rdeče zore 2019: Lezbični in kvirovski aktivizem v pojugoslovanskem prostoru
26. 2. 2019
0

20. mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore (1.-10.3.2019) vabi:

Sestrstvo* brez meja: Lezbični in kvirovski aktivizem v pojugoslovanskem prostoru: pogovor s predstavitvijo publikacije,

Afkors, Avtonomna tovarna Rog, 7. marec 2019 ob 18h (3. nadstropje, glavna stavba).

V zadnjih letih so v mednarodnem akademskem prostoru izšle publikacije, v katerih je skupina avtoric_jev popisala nekaj kompleksnih izkušenj lezbičnega in kvirovskega aktivizma v pojugoslovanskem prostoru.

Po prvi predstavitvi na festivalu Befem v Beogradu v decebru 2018 bodo tako urednik in dve avtorici tako predstavile_i zadnjo knjigo z naslovom Sestrstvo in enotnost: lezbični aktivizem v pojugoslovanskem prostoru.

Ta knjiga poskuša umestiti festival Rdeče zore v kontekst lokalnega in mednarodnega lezbičnega ter kvirovskega feminističnega aktivizma, obenem pa naslovi še nekatere druge avtonomne feministične lezbične in kvirovske inciative, kot je bila feministično-lezbična skupina Kasandra, in še delujoče Lezbično-feministično univerzo ter Anarhistično-kvirovsko-feministični prostor (Afkors) v Rogu.

V predstavitvi in pogovoru nas bo zanimalo, kakšna so presečišča med izkušnjami lezbičnega in kvirovskega aktivizma v pojugoslovanskem prostoru, kako graditi sestrstvo* preko meja, kako zagotoviti kontinuiteto (če le-ta sploh obstaja), katera so morebitna presečišča med akademskim publiciranjem in prakso samoorganiziranih gibanj ter kako so/ustvarjati regionalne kvirovsko-feministične arhive spomina.

Sodelovale_i bodo Maja Pan, Bojan Bilić in Teja Oblak.

///////////////

Maja Pan je feministična filozofinja in neformalna edukatorka. V regijskem in transnacionalnem aktivizmu deluje od leta 1997.

Bojan Bilić je sociolog in podoktorski raziskovalec na Inštitutu za družbene vede Univerze v Lizboni.

Teja Oblak sodeluje v kolektivu Lezbično-feministične univerze v Ljubljani in pri feministični radijski oddaji Sektor Ž na Radiu Študent.

/////////////// Pogovor in predstavitev bosta potekala v slovenščini in angleščini. Dogodek soorganizirata Lezbično-feministična univerza in Afkors iz Avtonomne tovarne Rog. /////////////// 

(na sliki: Lezbični in kvir feministični blok, Protest za 8. marec, 8.3.2018, Kongresni trg, Ljubljana; foto: Teja Oblak & Maja Kraljič)

 

******************** ENGLISH *******************************

20. International Feminist and Queer Festival Red Dawns (March 1st -10th 2019) is inviting:

Sisterhood* across borders: Lesbian and queer feminist activism in the post-Yugoslav space: Book presentation and debate,

at Afkors, Autonomous Factory Rog, March 7th 2019 at 18.00 (3rd floor, the main building)

In recent years, a number of international academic publications have engaged with the history and politics of lesbian and queer activism in the post-Yugoslav space. After the presentation at the Belgrade Befem festival in December 2018, one of the editors of this and other related volumes, and two activists will introduce the latest book entitled Sisterhood And Unity: Lesbian Activism in the Post-Yugoslav Space.

This book positions the Red Dawns in the context of the local and international lesbian and queer activism and addresses other no less important autonomous feminist lesbian and feminist queer initiatives. One of these is Kasandra which co-initiated the festival but does not exist any more, whereas Lesbian Feminist University or the Anarchist-Queer-Feminist Space (Afkors) at the Autonomous Factory Rog are still alive and kicking.

Presentation will focus on the intersections between experiences of lesbian and queer feminist activism in the post-Yugoslav space, on the strategies of building sister*hood across borders, and the challenges of maintaining continuity (if there is any at all). We may also address the points of contact between academic publishing and practices of self-organised movements and touch upon the questions of co-building regional queer feminist archives.

Presenters: Maja Pan, Bojan Bilić and Teja Oblak.

///////////////

Maja Pan is a feminist philosopher and non-formal educator, active in the regional and transnational activism from 1997 on.

Bojan Bilić is a political sociologist and postdoctoral researcher at the Institute for Social Sciences at the University of Lisbon.

Teja Oblak collaborates with the collective of Lesbian Feminist University in Ljubljana and with the feminist radio show Sektor Ž at Radio Student.

////////////// Presentation and debate will be in Slovene and English. Event is co-organised by Lesbian Feminist University and Afkors from Autonomous Factory Rog. ///////////////

(On the picture: Lesbian and queer feminist bloc, Protest for March 8th, March 8th 2018, Congress Square, Ljubljana, photo: Teja Oblak & Maja Kraljič.)

 

Dodaj odgovor